دانلود ویدیو از نزدیک ترین سرور

فاز اول سرویس دهی به کاربران بر اساس موقعیت فیزیکی کاربران عملیاتی شد.
در نمایش ، ویدیو ها بستگی به این که در چه محلی باشید ، از نزدیک ترین سرور به شما دانلود میشود و بنابر این سرعت بارگیری ویدیو افزایش چشم گیری خواهد داشت.
در اکثر (اگر نگوییم همه) سرویسهای ویدیوی فعلی ایرانی ویدیو ها فقط از سرورهای ایرانی دریافت میشوند و در همه سرویسهای خارجی نیز ، تنها در سرورهای خارجی.  بنابر این نمیتوان همزمان هر دو گروه بازدید کننده ی ایرانی و خارجی را به نحو مناسب سرویس دهی کرد. اما در نمایش ، با زیرساخت فراهم شده ، این مهم امکان پذیر است و ویدیوها برای هر دو دسته کاربران خارجی و ایرانی با سرعت مناسب بارگیری میشود.

در فاز اول این عملیات، ویدیوهایی که حداقل بازدید مورد نیاز را کسب کرده اند ، در چند موقعیت میزبانی میشوند.

نظر بدهید:

Your email address will not be published.